Impresum


  Nakladnik: Hrvatski povijesni muzej
  Za nakladnika: Ankica Pandžić
  Autori mrežne stranice: Ana Filep, Zdenka Šinkić
  Priprema tekstova iz dnevnika: Ela Jurdana
  Daktilografski poslovi: Sandra Harmina Hosta
  Uredništvo: Jelena Borošak Marijanović, Ana Filep, Zdenka Šinkić
  Fotografije: Ivana Asić
  Dizajn: Ana Filep, Zdenka Šinkić
  Razvoj i administracija: Zdenka Šinkić